Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rijlessen, cursussen, diensten, adviezen en andere
werkzaamheden (hierna ook Rijlessen) aangeboden door of afgenomen bij Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V., tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Het boeken of afnemen van lessen betekent automatisch dat de opdrachtgever deze algemene voorwaarden accepteert.

1.2 In alle gevallen, waarin door Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.3 Indien enige bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijft deze bepaling voor het overige en/of blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal daaropvolgend zo veel als wettelijk mogelijk worden geïnterpreteerd dat het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. komt tot stand het inschrijfformulier en/of door het afnemen van producten waarna Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. deze heeft bevestigd.

2.2 Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen binnen veertien dagen volledig te zijn voldaan. Indien de factuur niet, dan wel niet binnen de op de factuur vermelde termijn, dan wel niet volledig is betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

2.3 Geplande rijlessen kunnen niet op rekening gereden worden.

2.4 Kosten voor of ten behoeve van een praktijk of een theorie-examen moeten zijn voldaan voordat de aanvraag wordt ingediend.

2.5 CBR toetsen en examens worden uitsluitend telefonisch in overleg ingepland. Afgesproken data voor tussentijdse toetsen en/of praktijkexamens bij het CBR zijn definitief.

2.6 Terugbetaling van eenmaal gereserveerd en vastgelegd examen en/of toets bij het CBR of CCV is niet mogelijk.

2.7 Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. behoudt het recht om tussentijdse veranderingen in toets- en examenkosten bij het CBR te verhalen op leerlingen d.m.v. een toeslag.

2.8 Indien een praktijkexamen door annulering van het CBR, BNOR of CCV niet door kan gaan wordt dit examen uur gebruikt voor reguliere lessen, deze lessen kunnen niet worden geannuleerd. Het geannuleerde examen zal op een zo kort mogelijke termijn opnieuw worden ingepland. Restitutie van examengelden is niet mogelijk. Alle lessen die noodzakelijk zijn ter voorbereiding op het uitgestelde examen worden, evenals het voorrijden en het examen zelf als losse lesuren gefactureerd.

2.9 Indien de cursist niet op de afgesproken aanvangstijd en -plaats meldt, wordt het gehele lesgeld voor de betreffende les in rekening gebracht. De lesauto blijft in een dergelijk geval tot 15 minuten na de aanvangstijd op de afgesproken ophaalplaats wachten.

2.10 Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. kan de rijopleiding (tussentijds) beëindigen op grond van
zwaarwegende redenen, indien het gedrag van de cursist daartoe aanleiding geeft. Alsdan zal geen restitutie van reeds betaalde lesgelden plaatsvinden.

2.11 Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. heeft te allen tijde het recht gemaakte afspraken binnen een redelijke termijn te kunnen wijzigen. Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. zorgt dat de leerling een eigen online portaal heeft waar alle lessen gezien kunnen worden. Hierdoor kunnen geen lessen gemist worden, ook niet na wijziging op redelijke termijn. Binnen de afbelregeling van Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. zal de leerling per sms, mail of telefoon op de hoogte worden gebracht van een wijziging.

2.12 Indien Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan ook de buitengerechtelijke kosten, ad 15% van het te incasseren bedrag, in rekening te brengen met een minimum van € 150,–. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3. Annulering

3.1 Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. hanteert een afbelregeling.

a. Voor auto en motor: De leerling moet de volledige lesprijs voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzeggingen dienen tijdens de openingstijden van Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. telefonisch te worden gedaan. Afzeggingen via de instructeur worden niet in behandeling genomen. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden. Hieronder wordt verstaan: overlijden familie 1e of 2e graad, ernstig ongeval, ziekenhuisopname, overlijden van een leerling. Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. behoudt het recht om in deze gevallen te vragen naar een bewijsstuk van opname of overlijden.

b. Voor de E achter B en scooter:
• Tot 6 weken voor aanvang / afname 25% van het cursusgeld en de CBR examenkosten.;
• Tot 4 weken voor aanvang / afname 50% van het cursusgeld en de CBR examenkosten.;
• Tot 2 weken voor aanvang / afname 75% van het cursusgeld en de CBR examenkosten.;
• Binnen 2 weken voor aanvang / afname 100 % van het cursusgeld en de CBR examenkosten.

3.2 Bij annulering van een speciale aanbieding vindt terugbetaling plaats onder aftrek van bijvoorbeeld: het actuele lestarief, cursuskosten, examenkosten en de administratiekosten.

3.3 Bij andere annuleringen is 100 % van het cursusgeld verschuldigd.

3.4 Na het stilleggen van de rijopleiding door de cursist is het tegoed nog 12 maanden geldig.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever/cursist

4.1 De opdrachtgever/cursist verklaart jegens Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. dat de cursist voldoet aan de volgende eisen:

a. tenminste de wettelijke leeftijd te hebben voor het betreffende motorrijtuig waarvoor de rijlessen worden gevolgd;

b. er mag geen sprake zijn van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen;

c. de betaling is conform artikel 2 geschied;

d. op het moment dat dit nodig is dient de cursist in het bezit te zijn van het vereiste theoriecertificaat en dient dit op verzoek te kunnen overleggen;

e. de cursist voor rijbewijs A of AM welke niet in bezit is van rijbewijs B dient bij aanvang van lessen op openbare weg in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat voor de betreffende categorie; in geval dit theoriecertificaat ontbreekt zal de les niet gereden worden en worden de volledige kosten van deze les in rekening gebracht.

f. het inplannen van een examen zonder het behaalde theorie certificaat is volledig op risico van de cursist. Indien het certificaat niet op tijd wordt behaald voor het examen, zullen de volledige opleiding en examenkosten in rekening gebracht worden. Restitutie is in dit geval niet mogelijk.

g. de cursist dient zich te allen tijde te kunnen identificeren met een geldige legitimatie, daarnaast dient de cursist die reeds in het bezit is van een rijbewijs dit tijdens zijn opleiding bij zich te dragen en op verzoek te kunnen tonen;

h. de cursist dient uiterlijk bij boeking van een rijopleiding de rijschool met zijn DigiD te machtigen om het reserveren van examens en toetsen mogelijk te maken.

4.2 De cursist dient zich te allen tijde goed voor te bereiden op de lessen en zich te houden aan het lesschema en de instructies van de instructeur.

4.3 De cursist is verantwoordelijk voor en beschermt Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. tegen enige schade of claims van anderen, op voorwaarde dat deze schade of claims het gevolg zijn van opzettelijk wangedrag of ernstige nalatigheid van de cursist. Dit geldt ook als de schade of claims het gevolg zijn van het gebruik door de cursist van stoffen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat ze de rijvaardigheid kunnen verminderen, waardoor de cursist niet meer geschikt is om een voertuig op een veilige manier te besturen, al dan niet in combinatie met het gebruik van andere stoffen. Neemt de cursist toch rijles onder deze omstandigheden dan vrijwaart de cursist Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. om ter zake opgelegde boetes geheel te verhalen bij de cursist alsmede alle andere financiële consequenties.

4.4 Indien voor aanvang van de rijles blijkt dan de cursist (nog) onder invloed is van bovengenoemde middelen zal de rijles direct worden afgebroken en zal de volledige les in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Verplichtingen Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V.

5.1 Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. draagt zorg voor een rijopleiding die er op is gericht de cursist zover op te leiden, dat op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR- BNOR, CCV of enig ander praktijkexamen.

5.2 De cursist zal op de openbare weg zoveel mogelijk door eenzelfde instructeur die geheel voldoet aan de bepalingen zoals gesteld in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM), worden opgeleid. Cursisten krijgen zoveel mogelijk les in lesvoertuigen van hetzelfde merk en type, dan wel in lesvoertuigen met dezelfde rij technische eigenschappen.

5.3 Het CBR-praktijkexamen vindt zoveel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats.
Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. streeft er naar bij het CBR-examen hetzelfde lesvoertuig ter beschikking te stellen als waarin de opleiding heeft plaatsgevonden, dan wel een voertuig van hetzelfde merk en type, zonder dat de cursist hier rechten aan kan ontlenen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Cursisten die instructie krijgen voor de categorie A en AM rijden geheel op eigen risico, zowel op terrein als op de weg. Lichamelijke of materiële schade van de cursist zelf kan niet worden verhaald bij Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V.

6.2 De lesvoertuigen die door Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V worden gebruikt ten behoeve van de rijlessen zijn voorzien van een verzekering met een dekking die in overeenstemming is met hetgeen in de rijopleiding branche gebruikelijk is.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. is te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.

6.4 In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de hiervoor bedoelde
aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. voor directe schade in geen geval meer bedragen dan 3x het tarief van het reguliere lesgeld voor een uur. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

6.5 Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan tijdens de rijopleiding, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de cursist, dan wel anderszins het gevolg is van gedragingen van de cursist die volgens de wet en/of verkeersopvattingen voor zijn risico komen.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. hanteert een klachtenregeling die er mede op gericht is de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog peil te houden, en waar mogelijk nog te verbeteren. De regeling is te vinden via de website: www.janterbeek.nl maar ook via het kantoor.

7.2 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Verkeersopleidingen Jan ter Beek B.V. wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

7.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 1921 en kunnen worden geraadpleegd op de website www.janterbeek.nl.

Contact opnemen